หนังสือเวียนวันนี้


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 5 ของรายการทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0404/1254
26 กันยายน 2566การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกันตนสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 1803/181126 กันยายน 2566ขอมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2566สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3กท 1305/612726 กันยายน 2566ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2566 และบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
4กท 0303/431121 กันยายน 2566หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5กท 0303/435725 กันยายน 2566ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Solid Waste Management (SWM)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร