หนังสือเวียนวันนี้


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 3 ของรายการทั้งหมด 3 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0502/120630 กันยายน 2565การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2กท 0502/120029 กันยายน 2565ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3กท 0304/202428 กันยายน 2565มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570)กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร