หนังสือเวียนวันนี้


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 4 ของรายการทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0501/1371
04 สิงหาคม 2564การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2กท 0403/ว10903 สิงหาคม 2564แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0404/668230 กรกฎาคม 2564สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1308/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 1902/19223 กรกฎาคม 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร