สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 608 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0502/146621 ตุลาคม 2563ขอเชิญประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2กท 1902/73714 ตุลาคม 2563การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนรัฐบาลสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 1902/1752
25 กันยายน 2563แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 1902/780
01 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
5กท 1201/238319 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2301/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
6กท 0100/195016 ตุลาคม 2563แจ้งหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
7กท 0404/1027819 ตุลาคม 2563การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8กท 0501/205620 ตุลาคม 2563การดูแลและป้องกันทรัพย์สินภายในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9ด่วนที่สุด
กท 0502/1452
19 ตุลาคม 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 0602/1108714 ตุลาคม 2563หนังสือแสดงการยอมรับ/ต่ออายุการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์