สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 942 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131กท 0501/11915 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
132กท 1305/21312 มกราคม 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
133กท 0403/23514 มกราคม 2564สำรวจจุดที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
134กท 0406/ว 2613 มกราคม 2564เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
135ด่วนที่สุด
กท 0708/186
12 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
136ด่วนที่สุด
กท 0708/184
12 มกราคม 2564การดำเนินการตตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
137กท 0708/17012 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
138ด่วนที่สุด
กท 0406/23
12 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
139กท 0403/ว 818 มกราคม 2564ขอความร่วมมือแจ้งการปิดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
140กท 1305/12707 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง