สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 398 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11กท 0713.20/605930 กรกฎาคม 2563แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทยศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
สำนักอนามัย
12กท 0403/ว 11331 กรกฎาคม 2563เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13ด่วนที่สุด
กท 0502/1050
31 กรกฎาคม 2563การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
14กท 0502/104330 กรกฎาคม 2563สรุปผลการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
15กท 1305/365222 กรกฎาคม 2563หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
16กท 1305/362821 กรกฎาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
17กท 1305/368623 กรกฎาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
18กท 1305/368923 กรกฎาคม 2563ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
19ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 112
30 กรกฎาคม 2563ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20กท 0408/369121 กรกฎาคม 2563แจ้งหลักเกณฑ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2563สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร