สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 829 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31กท 1902/1306 มกราคม 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
32กท 1907/219421 มกราคม 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564กองวิเคราะห์งบประมาณ 5
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
33กท 0401/9111 มกราคม 2564แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนที่สุด
กท 0303/45
12 มกราคม 2564การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
35กท 0501/8112 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
36กท 3000/4607 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
37กท 0408/633725 ธันวาคม 2563ขอส่งหนังสือบรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38กท 1902/94930 ธันวาคม 2563การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
39กท 0501/7612 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพักชำระหนี้และรวบรวมแบบคำขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้นนำส่งสหกรณ์สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40กท 0501/6208 มกราคม 2564การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงการจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมาตรการบริหารกำลังคนสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล