สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 1466 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0501/1641
06 กันยายน 2564ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
32กท 0403/ว 13507 กันยายน 2564ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
33กท 0403/ว 13407 กันยายน 2564ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34กท 0401/260902 กันยายน 2564ขอเชิญสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35กท 0302/134701 กันยายน 2564ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical Technology on Intelligent Transport Systems (ITS)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
36ด่วนที่สุด
กท 0306/0360
02 กันยายน 2564การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
37กท 0501/162707 กันยายน 2564มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
38กท 0714/728002 กันยายน 2564การโอนวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการกองสุขาภิบาลอาหาร
สำนักอนามัย
39ด่วนที่สุด
กท 0404/ว.239
06 กันยายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
40กท 3000/184702 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร