สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 2445 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 0403/ว 10108 กันยายน 2565ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
62ด่วนที่สุด
กท 0302/1851
08 กันยายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่นกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
63กท 7910/710702 กันยายน 2565ประชาสัมพันธ์โครงการ ''Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน'' ของสำนักงานเขตสานไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64กท 0401/349806 กันยายน 2565การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65กท 5507/383006 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
66กท 4001/402106 กันยายน 2565แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
67กท 0100/116702 กันยายน 2565ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
68กท 0303/181102 กันยายน 2565การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถอดบทเรียนการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
69กท 0508/121202 กันยายน 2565การฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ณ ห้องรัตนโกสินทร์กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
70กท 0403/ว 9402 กันยายน 2565การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร