สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 829 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 0501/0404 มกราคม 2564ส่งสำเนาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62กท 1305/858925 ธันวาคม 2563แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
63กท 1305/862325 ธันวาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
64ด่วนที่สุด
กท 0403/199
30 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65กท 0501/232221 ธันวาคม 2563การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
66ด่วนที่สุด
กท 0403/934
28 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67ด่วนที่สุด
กท 0501/2467
25 ธันวาคม 2563ประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
68กท 0303/218628 ธันวาคม 2563การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
69กท 0501/259429 ธันวาคม 2563มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
70กท 0408/636328 ธันวาคม 2563ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ ถึงแก่กรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร