สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 398 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
09 กรกฎาคม 2563การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอารมย์ วงษ์มหา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0401/211729 มิถุนายน 2563การสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83ด่วนที่สุด
กท 0601/7080
25 มิถุนายน 2563ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
84กท 0907/158824 มิถุนายน 2563ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563กองควบคุมอาคาร
สำนักการโยธา
85กท 0502/92102 กรกฎาคม 2563นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
86กท 0403/ว 9902 กรกฎาคม 2563ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
87กท 0501/121829 มิถุนายน 2563ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
88ด่วนที่สุด
กท 0701/5237
01 กรกฎาคม 2563ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
89กท 0501/121429 มิถุนายน 2563ขอความเห็นชอบจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
90ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 95
30 มิถุนายน 2563การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร