สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 2445 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0403/ว 9606 กันยายน 2565ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0403/ว 95606 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกรมการขนส่งทางบกสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83กท 0502/107802 กันยายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
84กท 1307/437630 สิงหาคม 2565สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิมกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
85กท 0303/176629 สิงหาคม 2565สรุปการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง"กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
86กท 0502/107402 กันยายน 2565ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
87กท 1803/ว 19308 สิงหาคม 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
88กท 0501/168802 กันยายน 2565ขอส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
89ด่วนที่สุด
กท 0401/3400
31 สิงหาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90กท 0405/564631 สิงหาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร