กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 1473 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0302/144814 กันยายน 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Education Pedagogy in COVID Time Challengesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2กท 0404/728918 สิงหาคม 2564แจ้งมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร (เฉพาะเรื่อง)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0501/169917 กันยายน 2564แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4ด่วนที่สุด
กท 0502/8304
17 กันยายน 2564การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเททพมหานคร ประจำปี 2566กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5กท 0405/528114 กันยายน 2564การเผยแพร่ข้อกฏหมายที่น่าสนใจเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6กท 0403/ว 14615 กันยายน 2564แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0403/888609 กันยายน 2564แจ้งจุดวางถังขยะแยกประเภทและกล่องรับบริจาคพลาสติกภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8กท 0403/ ว 14514 กันยายน 2564แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัวสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9กท 0501/169216 กันยายน 2564การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 1305/411826 สิงหาคม 2564การเสนอโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง