กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 836 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0708/225
15 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
2กท 0709/26515 มกราคม 2564ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
สำนักอนามัย
3กท 1902/ว3114 มกราคม 2564การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 3000/9413 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 12
19 มกราคม 2564กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6กท 0501/14519 มกราคม 2564การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
7กท 0403/ว 1118 มกราคม 2564ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 277
18 มกราคม 2564การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายชลอ ธรรมศิริ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9กท 1305/28514 มกราคม 2564การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
10กท 0501/13718 มกราคม 2564บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล