กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 3958 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0303/224
12 มกราคม 2567ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง i - Leaderกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
92กท 0307/14110 มกราคม 2567แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0501/0059
09 มกราคม 2567การจัดงานวันสถาปนา สยป. ครบรอบ 51 ปีสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
94กท 3000/11210 มกราคม 2567ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
95ด่วนมาก
กท 0404/726
09 มกราคม 2567ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 0403/ว 609 มกราคม 2567โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97กท 0404/22305 มกราคม 2567ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98กท 0200/11909 มกราคม 2567ขอประชาสัมพันธ์ "ปฏิทินเรียนเชิญ ผว.กทม." ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0303/67
05 มกราคม 2567ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
100ด่วนที่สุด
กท 0303/38
04 มกราคม 2567ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร