กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 1535 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101ด่วนที่สุด
กท 0404/ว.239
06 กันยายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102กท 3000/184702 กันยายน 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
103กท 0301/133601 กันยายน 2564ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
104กท 0408/421626 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
105กท 0403/463702 กันยายน 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
106กท 0403/ว 13302 กันยายน 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
107กท 0403/ว 13202 กันยายน 2564ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
108กท 0501/159931 สิงหาคม 2564แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
109ด่วนที่สุด
กท 0701/7188
31 สิงหาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
110ด่วนที่สุด
กท 0403/4675
03 กันยายน 2564ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของโครงการปรับปรุงห้องทำงานของส่วนประสานนโยบายและส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร