กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 3958 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 1307/51301 กุมภาพันธ์ 2567บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
52กท 0403/ว 18 05 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมบริจาคงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ครบรอบปีที่ 69สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53กท 0303/73831 มกราคม 2567หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
54ด่วนที่สุด
กท 0302/721
30 มกราคม 2567หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 10
22 มกราคม 2567คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและจัดพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56กท 0403/ว 1502 กุมภาพันธ์ 2567คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57กท 0304/58526 มกราคม 2567หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58กท 0602/115429 มกราคม 2567ขอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมการวิจัยในหัวข้อเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
59กท 0403/ว 1329 มกราคม 2567สั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 0200/559
26 มกราคม 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร