กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 2292 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91กท 0406/380530 มิถุนายน 2565ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92กท 0501/122601 กรกฎาคม 2565แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยระบบทราฟฟี่ฟองดูร์ (Traffy Fondue)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
93ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 67
01 กรกฎาคม 2565คุณหญิงนันทกา สุรประภาตะนันท์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครถึงแก่อนิจกรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94กท 0404/618127 มิถุนายน 2565ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
95กท 0404/630929 มิถุนายน 2565แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 66
30 มิถุนายน 2565ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมือง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน ชั้น Aสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97ด่วนที่สุด
กท 0306/1278
29 มิถุนายน 2565การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
98ด่วนที่สุด
กท 0200/2983
29 มิถุนายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
99ด่วนที่สุด
กท 0404/6273
28 มิถุนายน 2565ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100กท 0501/117027 มิถุนายน 2565ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ ครั้งที่ 3/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล