กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 928 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131กท 0401/9111 มกราคม 2564แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
132ด่วนที่สุด
กท 0303/45
12 มกราคม 2564การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
133กท 0501/8112 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
134กท 3000/4607 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
135กท 0408/633725 ธันวาคม 2563ขอส่งหนังสือบรมราชาภิเษก ความจงรักภักดีของกรุงเทพมหานคร ในงานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
136กท 1902/94930 ธันวาคม 2563การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
137กท 0501/7612 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพักชำระหนี้และรวบรวมแบบคำขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้นนำส่งสหกรณ์สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
138กท 0501/6208 มกราคม 2564การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงการจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมาตรการบริหารกำลังคนสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
139กท 0501/05507 มกราคม 2564สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
140ด่วนที่สุด
กท 0406/12
06 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร