กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 694 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131ด่วนที่สุด
กท 0501/1946
05 ตุลาคม 2563บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
132กท 0404/755730 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
133ด่วนที่สุด
กท 0406/706
02 ตุลาคม 2563การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
134กท 1307/484425 กันยายน 2563รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้รถและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562-2563กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
135กท 0407/107230 กันยายน 2563ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
136ด่วนที่สุด
กท 0501/1936
01 ตุลาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
137ด่วนที่สุด
กท 0200/4000
01 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
138ด่วนมาก
กท 0302/1677
02 ตุลาคม 2563ทุนประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Smart Citiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
139กท 0403/ว 16002 ตุลาคม 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
140กท 0405/576002 ตุลาคม 2563การจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร