กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 2292 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 167
20 กรกฎาคม 2565ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
22กท 0501/137725 กรกฎาคม 2565การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
23ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 76
21 กรกฎาคม 2565พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24กท 1102/381920 กรกฎาคม 2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
25ด่วนที่สุด
กท 0401/2711
21 กรกฎาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26กท 0100/89121 กรกฎาคม 2565ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
27กท 1103/377419 กรกฎาคม 2565รายงานผลการดำเนินโครงการ "วน" เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม
28ด่วนที่สุด
กท 0401/2681
20 กรกฎาคม 2565การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
29กท 0404/699720 กรกฎาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0708/6779
12 กรกฎาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย