กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 1468 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21กท 1307/423102 กันยายน 2564แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
22ด่วนที่สุด
กท 0403/4803
08 กันยายน 2564การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
23กท 0501/165108 กันยายน 2564แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
24กท 1305/423502 กันยายน 2564การจำกัดเวลาการใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e - GPสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
25กท 1307/422602 กันยายน 2564บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
26กท 1305/421801 กันยายน 2564แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
27กท 0303/139907 กันยายน 2564ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
28ด่วนที่สุด
กท 0708/7303
03 กันยายน 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
29ด่วนที่สุด
กท 1308/4240
03 กันยายน 2564หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง
30ด่วนที่สุด
กท 0401/2684
06 กันยายน 2564ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร