กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 2292 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนที่สุด
กท 0401/2654
18 กรกฎาคม 2565การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart City ณ กรุงไทเป ไต้หวันสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42กท 1305/336906 กรกฎาคม 2565ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
43กท 0501/133619 กรกฎาคม 2565ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 5/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
44กท 0909/164312 กรกฎาคม 2565ส่งสำเนาประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
สำนักการโยธา
45กท 0406/405008 กรกฎาคม 2565จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46คทง 8/256519 กรกฎาคม 2565ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
47ด่วนที่สุด
กท 0501/1325
12 กรกฎาคม 2565การใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (SED - Learning)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
48ด่วนที่สุด
กท 0510/413
12 กรกฎาคม 2565ขอส่งสำเนาหนังสือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัลกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
49กท 0404/676611 กรกฎาคม 2565สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50กท 1503/136804 กรกฎาคม 2565ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานการพัฒนาชุมชน
สำนักพัฒนาสังคม