กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 400 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41กท 1305/354517 กรกฎาคม 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
42ด่วนที่สุด
กท 0501/1381
21 กรกฎาคม 2563การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
43ด่วนที่สุด
กท 1902/468
13 กรกฎาคม 2563การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
44ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 105
20 กรกฎาคม 2563พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45ด่วนที่สุด
กท 0401/2393
17 กรกฎาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46กท 1304/64217 กรกฎาคม 2563แจ้งการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่ายกองบัญชี
สำนักการคลัง
47กท 0406/390117 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48กท 0301/123417 กรกฎาคม 2563ผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษากองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
49กท 0702/542209 กรกฎาคม 2563ส่งวารสารสุขภาพสำนักอนามัยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย
50กท 0100/134014 กรกฎาคม 2563ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร