กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 1468 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41กท 0301/133601 กันยายน 2564ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
42กท 0408/421626 สิงหาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43กท 0403/463702 กันยายน 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
44กท 0403/ว 13302 กันยายน 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
45กท 0403/ว 13202 กันยายน 2564ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46กท 0501/159931 สิงหาคม 2564แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
47ด่วนที่สุด
กท 0701/7188
31 สิงหาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
48ด่วนที่สุด
กท 0403/4675
03 กันยายน 2564ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของโครงการปรับปรุงห้องทำงานของส่วนประสานนโยบายและส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49กท 0403/ว 13002 กันยายน 2564แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50กท 0403/ว 13102 กันยายน 2564ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการดำเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร