กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 400 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0401/2095
26 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7-8สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0501/1221
29 มิถุนายน 2563สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
93กท 0501/120226 มิถุนายน 2563สรุปมติที่ประชุมและรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลครั้งที่ 3/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
94กท 1104/301625 มิถุนายน 2563รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2562กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
95ด่วนที่สุด
กท 0403/4149
25 มิถุนายน 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 0306/109424 มิถุนายน 2563ข้อบกพร่องในการดำเนินการทางวินัยตามข้อสังเกตของ ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
97กท 0407/8420 มกราคม 2563รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98กท 0306/33920 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
99กท 1302/288810 มิถุนายน 2563แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะราย)กองรายได้
สำนักการคลัง
100กท 1305/193221 พฤษภาคม 2563ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง