กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 2466 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0401/3400
31 สิงหาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92กท 0405/564631 สิงหาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93กท 0404/872401 กันยายน 2565แจ้งยุติการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ กรณีประสบสาธารณภัย (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94กท 0501/167731 สิงหาคม 2565แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95ด่วนที่สุด
กท 0302/1776
31 สิงหาคม 2565ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย "Special Training Programme for Yoga Trainners"กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
96ด่วนที่สุด
กท 1902/ว 213
24 สิงหาคม 2565ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
97กท 1307/ว 21526 สิงหาคม 2565กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
98กท 0403/ว 9331 สิงหาคม 2565ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
99กท 0403/ว 9231 สิงหาคม 2565แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100กท 0403/ว 9131 สิงหาคม 2565แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร