กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 1476 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0501/1428
16 สิงหาคม 2564การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
92ด่วนที่สุด
กท 0502/8180
18 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเตรียมความพร้อมการสัมมนากองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
93กท 0501/145619 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาประกาศอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
94กท 0501/145519 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95กท 0404/734619 สิงหาคม 2564การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ"สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 0403/ว 11613 สิงหาคม 2564การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
97กท 0708/634611 สิงหาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
98ด่วนที่สุด
กท 0502/8168
19 สิงหาคม 2564การสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
99กท 1305/391617 สิงหาคม 2564ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2564สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
100กท 0501/146019 สิงหาคม 2564ขอแจ้งกำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล