กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 403 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 95
30 มิถุนายน 2563การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92กท 0301/109624 มิถุนายน 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0401/2095
26 มิถุนายน 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7-8สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
94ด่วนที่สุด
กท 0501/1221
29 มิถุนายน 2563สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95กท 0501/120226 มิถุนายน 2563สรุปมติที่ประชุมและรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลครั้งที่ 3/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
96กท 1104/301625 มิถุนายน 2563รายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2562กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
97ด่วนที่สุด
กท 0403/4149
25 มิถุนายน 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98กท 0306/109424 มิถุนายน 2563ข้อบกพร่องในการดำเนินการทางวินัยตามข้อสังเกตของ ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
99กท 0407/8420 มกราคม 2563รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
100กท 0306/33920 พฤษภาคม 2563ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร