กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 1207/385
13 กุมภาพันธ์ 2567การสนับสนุนการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
92กท 0404/215815 กุมภาพันธ์ 2567ประชาสัมพันธ์การรับโอนสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
93ด่วนที่สุด
กท 0303/1009
09 กุมภาพันธ์ 2567ทุนการศึกษาโครงการปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
94กท 0501/027414 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 2/2567สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
95กท 0404/206013 กุมภาพันธ์ 2567การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และออกให้บริการรับสมัครสมาชิกนอกสถานที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 1207/34007 กุมภาพันธ์ 2567การจัดทำพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2567สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
97กท 0403/ว 2212 กุมภาพันธ์ 2567แนวทางปฏิบัติรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการภายในเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
98กท 0501/026612 กุมภาพันธ์ 2567ขอเรียนเชิญเป็นประธานในการบรรยายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
99กท 08/256707 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารหอพักและทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
100ด่วนที่สุด
กท 0305/862
06 กุมภาพันธ์ 2567การสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการเข้าร่วมรับฟังคลินิกรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร