กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 508 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 116
05 สิงหาคม 2563รายงานผลการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102ด่วนที่สุด
กท 0401/2697
06 สิงหาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
103กท 0501/147105 สิงหาคม 2563ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
104กท 0501/148306 สิงหาคม 2563แก้ไขคำสั่ง สยป. เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2540 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
105ด่วนที่สุด
กท 0502/1089
06 สิงหาคม 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
106กท 0501/144703 สิงหาคม 2563ขอความร่วมมือส่งสโลแกนเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าประกวดและตอบแบบประเมินเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
107ด่วนที่สุด
กท 0200/3059
05 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
108กท 0301/131503 สิงหาคม 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
109กท 0404/732403 สิงหาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
110กท 0406/51503 สิงหาคม 2563การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร