กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 700 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111ด่วนมาก
กท 0409/1017
09 ตุลาคม 2563แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
112ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 164
07 ตุลาคม 2563รายงานผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
113กท 0406/567107 ตุลาคม 2563ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
114กท 0403/ว 16508 ตุลาคม 2563ย้ายที่ทำการสำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
115ด่วนที่สุด
กท 1207/2314
07 ตุลาคม 2563การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ อธิษฐานจิต และปฏิบติธรรม น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
116กท 0507/147908 ตุลาคม 2563ขอแจ้งสิทธิ์และการเข้าเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
117ด่วนที่สุด
กท 0406/719
07 ตุลาคม 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
118กท 8101/472708 ตุลาคม 2563แจ้งบิดาของข้าราชการเสียชีวิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
119กท 1902/66422 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
120กท 0100/183330 กันยายน 2563การจัดทำคู่มือแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร