กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 508 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111กท 1305/378531 กรกฎาคม 2563แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
112กท 0100/145831 กรกฎาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
113กท 0403/ว 11504 สิงหาคม 2563แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
114ด่วนที่สุด
กท 0701/6115
03 สิงหาคม 2563ประกาศกรถรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13 )สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
115กท 0502/104231 กรกฎาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดูแลระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
116กท 0702/576420 กรกฎาคม 2563ส่งหนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย
117กท 0713.20/605930 กรกฎาคม 2563แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทยศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
สำนักอนามัย
118กท 0403/ว 11331 กรกฎาคม 2563เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
119ด่วนที่สุด
กท 0502/1050
31 กรกฎาคม 2563การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
120กท 0502/104330 กรกฎาคม 2563สรุปผลการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล