กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 936 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121ด่วนที่สุด
กท 0708/184
12 มกราคม 2564การดำเนินการตตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
122กท 0708/17012 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
123ด่วนที่สุด
กท 0406/23
12 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
124กท 0403/ว 818 มกราคม 2564ขอความร่วมมือแจ้งการปิดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
125กท 1305/12707 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
126กท 1305/16208 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
127กท 1305/15908 มกราคม 2564ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
128กท 1307/10307 มกราคม 2564บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
129กท 1902/1306 มกราคม 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
130กท 1907/219421 มกราคม 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564กองวิเคราะห์งบประมาณ 5
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร