กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 508 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131ด่วนมาก
กท 0408/3596
20 กรกฎาคม 2563การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ Facebook และ Twitter ของกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
132ด่วนที่สุด
กท 1309-3655
22 กรกฎาคม 2563ให้หน่วยงานดำเนินการเสนอเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบงานบำเหน็จบำนาญกองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
133กท 1303/47517 กรกฎาคม 2563การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ งบกรุงเทพมหานครกองการเงิน
สำนักการคลัง
134กท 1305/354617 กรกฎาคม 2563ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
135กท 1207/804623 กรกฎาคม 2563ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
136ด่วนที่สุด
กท 0503/471
23 กรกฎาคม 2563การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
137กท 0502/99120 กรกฎาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
138กท 0501/139723 กรกฎาคม 2563ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
139กท 0404/689921 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
140กท 0403/ว 10822 กรกฎาคม 2563แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร