กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 151 - 160 ของรายการทั้งหมด 1705 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
151ด่วนที่สุด
กท 0708/8572
12 ตุลาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
152ด่วนที่สุด
กท 0708/8570
12 ตุลาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
153ด่วนที่สุด
กท 0708/8565
12 ตุลาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
154ด่วนที่สุด
กท 0708/8983
14 ตุลาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
155กท 0503/54820 ตุลาคม 2564ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565)กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
156กท 1303/555714 ตุลาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"กองการเงิน
สำนักการคลัง
157กท 0501/195108 ตุลาคม 2564การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
158กท 0401/300307 ตุลาคม 2564กำหนดการขออนุมัติโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
159ด่วนที่สุด
กท 1902/576
11 ตุลาคม 2564ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบที่ใช้ในการบริหารงบประมาณสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
160กท 1902/ว 27608 ตุลาคม 2564การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร