กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 161 - 170 ของรายการทั้งหมด 612 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
161กท 0503/57531 สิงหาคม 2563ขอส่งรายงานการประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง)กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
162ด่วนที่สุด
กท 1302/4294
27 สิงหาคม 2563แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ ที่พึงใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562กองรายได้
สำนักการคลัง
163ด่วนที่สุด
กท 0403/ว126
28 สิงหาคม 2563การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
164กท 0501/162728 สิงหาคม 2563ส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
165ด่วนที่สุด
กท 0200/3468
28 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
166กท 0404/59227 สิงหาคม 2563รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
167กท 0702/690027 สิงหาคม 2563ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน กิจกรรม โครงการ ปรากฏการณ์ด้านคุณธรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย
168กท 0501/161907 สิงหาคม 2563เผยแพร่เอกสารผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับจังหวัดและอำเภอ (นำร่อง 6 จังหวัด)"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
169ด่วนที่สุด
กท 0501/1618
26 สิงหาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
170ด่วนที่สุด
กท 0502/1195
27 สิงหาคม 2563รายงานผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล