กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 171 - 180 ของรายการทั้งหมด 700 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
171กท 0501/174624 กันยายน 2563แนวทางปฏิบัติกรณีรายงานผลการตรวจรับการจ้างสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
172กท 0306/160222 กันยายน 2563การดำเนินการตามมติ ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
173กท 0304/160622 กันยายน 2563การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
174ด่วนมาก
กท 0304/1604
22 กันยายน 2563ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
175กท 1305/463317 กันยายน 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
176กท 0403/ว 15222 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
177กท 0403/ว 15122 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
178กท 0403/ว 15022 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
179กท 0403/ว 14922 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของกรมการขนส่งทางบกสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
180กท 0403/ว 14822 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร