กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 181 - 190 ของรายการทั้งหมด 700 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
181กท 0403/ว 14722 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
182กท 0403/ว 14622 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
183ด่วนที่สุด
กท 0200/3860
22 กันยายน 2563ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
184ด่วนที่สุด
กท 1304/4629
17 กันยายน 2563ขอให้หน่วยงานดำเนินการชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นเงินเดือนค่าจ้างฯสำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2563 โดยเร็วกองบัญชี
สำนักการคลัง
185กท 1305/459916 กันยายน 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
186กท 0501/181322 กันยายน 2563การประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 9/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
187ด่วนมาก
กท 0404/9194
22 กันยายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
188กท 0403/ว 14121 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
189กท 0403/ว 14221 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
190กท 0501/179621 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล