กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11กม 1.10/ว 166218 มีนาคม 2567ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตและชำระภาษีช่องทางอิเล้กทรอนิกส์ รวมถึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
12ด่วนที่สุด
กท 0303/1926
19 มีนาคม 2567ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปี 2567กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
13กท 0404/401320 มีนาคม 2567ขอเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปแบบออนไลน์สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14กท 0408/ว 6212 มีนาคม 2567แนวทางการจัดทำ พิจารณา และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร และหลักเกณฑ์การใช้อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15ด่วน
กท 1503/767
18 มีนาคม 2567ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครสำนักงานการพัฒนาชุมชน
สำนักพัฒนาสังคม
16ด่วนที่สุด
กท 0303/1899
18 มีนาคม 2567ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ The 157th Regular Session on Land Policy for Sustainable Rural Development ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
17กท 0302/187615 มีนาคม 2567ขอเชิญประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ปรับปรุงใหม่กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
18กท 0303/184214 มีนาคม 2567โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
19กท 1101/267915 มีนาคม 2567ขอเชิญประชุมการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ปี 2567 (60+ Earth Hour 2024)สำนักงานเลขานุการ
สำนักสิ่งแวดล้อม
20กท 1001/89515 มีนาคม 2567ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ