กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 191 - 200 ของรายการทั้งหมด 700 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
191กท 0403/ว 14421 กันยายน 2563วันพระราชทานธงชาติไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
192กท 0501/178518 กันยายน 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
193ด่วนที่สุด
กท 0707/7279
14 กันยายน 2563การตรวจคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
194กท 0502/129918 กันยายน 2563ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
195ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 137
17 กันยายน 2563พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
196กท 0408/453714 กันยายน 2563ขอให้จัดส่งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
197กท 0502/128816 กันยายน 2563การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
198กท 1102/428015 กันยายน 2563ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกันยายน 2563กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
199กท 0403/ว 13917 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
200กท 0301/157215 กันยายน 2563รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร