กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 0404/3739
15 มีนาคม 2567รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
กท 1006/865
14 มีนาคม 2567ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่ 50 เขต 200 คลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567 กองระบบคลอง
สำนักการระบายน้ำ
23ด่วนที่สุด
มท. 0201.3/5593
09 มีนาคม 2567มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
24กท 1102/273118 มีนาคม 2567ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนมีนาคม 2567กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
25กท 0404/358513 มีนาคม 2567การรับ-ส่งพัสดุภายในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26กท 0406/ว 5713 มีนาคม 2567การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
27ด่วนที่สุด
กท 0303/1809
13 มีนาคม 2567หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านสิ่งแวดล้อม "Danish Environment Learning Programmes" ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
28กท 0303/175311 มีนาคม 2567ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
29กท 0302/186214 มีนาคม 2567ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
30นมร. 0209/27911 มีนาคม 2567ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปี 2567สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล