กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 21 - 30 ของรายการทั้งหมด 2461 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
21ด่วนที่สุด
กท 0200/5606
21 กันยายน 2565รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2565สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
22ด่วนที่สุด
อ 0060/2565
20 กันยายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 12สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
23กท 0405/ว24519 กันยายน 2565คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
24กท 0404/955822 กันยายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
25ด่วนที่สุด
กท 0401/3648
19 กันยายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา Young Leaders' Program (YLP) ปีการศึกษา 2566 - 2567สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
26กท 1503/206916 กันยายน 2565การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข"สำนักงานการพัฒนาชุมชน
สำนักพัฒนาสังคม
27กท 0200/555520 กันยายน 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม.สัญจร" ครั้งที่ 9 เขตบางเขนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
28กท 0303/196520 กันยายน 2565ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไปกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
29ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 114
21 กันยายน 2565กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
30ด่วนที่สุด
กท 0200/5568
20 กันยายน 2565ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร