กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31กท 0404/354112 มีนาคม 2567ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
32กท 0501/044614 มีนาคม 2567ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
33กท 0404/ว. 4801 มีนาคม 2567การย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
34ด่วนที่สุด
กท 1404/1660
12 มีนาคม 2567ขอส่งเอกสารการดำเนินการปรับเป็นพินัยความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆกองนิติการและบังคับคดี
สำนักเทศกิจ
35กท 0405/156111 มีนาคม 2567ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 15สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36กท 0403/ว.5412 มีนาคม 2567การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
37กท 1101/244511 มีนาคม 2567การมอบหมายภารกิจรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ปี 2567 (60+ Earth Hour 2024)สำนักงานเลขานุการ
สำนักสิ่งแวดล้อม
38กท 1307/110506 มีนาคม 2567บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
39ด่วนที่สุด
กท 0200/1606
08 มีนาคม 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
40กท 0403/ว 4011 มีนาคม 2567การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร