กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 1101/222005 มีนาคม 2567ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักสิ่งแวดล้อม
52กท 0408/ว 3505 มีนาคม 2567ขอประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53กท 0501/039105 มีนาคม 2567สรุปผลการประชุมหารือจัดระเบียบพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดงสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54กท 0403/ว 3304 มีนาคม 2567โครงการจัดทำฐานข้อมูลข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55กท 0709/144727 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งประกาศคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
สำนักอนามัย
56สส.สอ.กทม. 402/256728 กุมภาพันธ์ 2567การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัดสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
57ด่วนที่สุด
กท 0305/1486
01 มีนาคม 2567การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0501/0374
01 มีนาคม 2567แจ้งกำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
59กท 0408/082727 กุมภาพันธ์ 2567ส่งหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานประจำปี 2566 กรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60กท 0803/174229 กุมภาพันธ์ 2567การโอนครุภัณฑ์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 36 รายการกองคลัง
สำนักการศึกษา