กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 2462 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0502/1110
12 กันยายน 2565ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62ด่วนที่สุด
กท 1305/4674
07 กันยายน 2565ซักซ้อมการคืนหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
63กท 0403/ว 10108 กันยายน 2565ย้ายที่ทำการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
64ด่วนที่สุด
กท 0302/1851
08 กันยายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Practical for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region ของรัฐบาลญี่ปุ่นกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
65กท 7910/710702 กันยายน 2565ประชาสัมพันธ์โครงการ ''Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน'' ของสำนักงานเขตสานไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
66กท 0401/349806 กันยายน 2565การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67กท 5507/383006 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
68กท 4001/402106 กันยายน 2565แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
69กท 0100/116702 กันยายน 2565ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
70กท 0303/181102 กันยายน 2565การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถอดบทเรียนการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร