กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0305/1344
23 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศ ก.ก. เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
62กท 0305/138327 กุมภาพันธ์ 2567การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ (Job Match)กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
63ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 30
29 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครบรอบ 49 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
64ด่วนที่สุด
กท 0200/1322
28 มีนาคม 2567แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
65กท 1305/97327 กุมภาพันธ์ 2567สำนักงานศาลปกครองขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
66กท 0403/ว 2923 กุมภาพันธ์ 2567ขอความร่วมมือหน่วยงาน / ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67กท 0404/255523 กุมภาพันธ์ 2567โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 28
21 กุมภาพันธ์ 2567ขอแจ้งเลื่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
69กท 0501/033623 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมเติมเต็ม หัวข้อ "ทิศทางเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการพัฒนาภาครัฐ"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
70กท 0501/033523 กุมภาพันธ์ 2567ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล