กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 1476 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61ด่วนที่สุด
กท 0501/1576
01 กันยายน 2564ข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62กท 0405/484727 สิงหาคม 2564คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
63กท 0501/157430 สิงหาคม 2564แจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64กท 0708/701226 สิงหาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
65กท 0404/772431 สิงหาคม 2564ขอความร่วมมือรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
66ด่วนที่สุด
กท 0501/1571
01 กันยายน 2564การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
67ด่วนที่สุด
กท 0502/8221
31 สิงหาคม 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
68กท 0403/ว 12731 สิงหาคม 2564ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
69กท 0403/ว 12831 สิงหาคม 2564ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
70กท 0400.1/57524 สิงหาคม 2564การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร