กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0403/ว 2721 กุมภาพันธ์ 2567การให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพ้นจากตำแหน่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0601/221820 กุมภาพันธ์ 2567ยกเลิกสำเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลนคราภิบาลสำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
83ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 25
19 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84อว 67.24/ว 21014 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมงานแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
85กท 0404/ว 4119 กุมภาพันธ์ 2567การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
86กท 0902/53114 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
สำนักการโยธา
87กท 0303/113015 กุมภาพันธ์ 2567ทุนศึกษาระดับปริญญาโทของ Korea International Cooperation Agrncy (KOICA) จำนวน 1 หลักสูตรกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
88ด่วนที่สุด
กท 0307/675
30 มกราคม 2567การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
89กท 0403/ว 2316 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90กท 0403/ว 2416 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่า "ใจฟ้ากระปุกบุญ" ครั้งที่ 18สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร