กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 1476 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81ด่วนที่สุด
กท 0302/1281
23 สิงหาคม 2564ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Road Maintenance (B)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
82กท 0403/ว 12525 สิงหาคม 2564แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83กท 0403/ว 12425 สิงหาคม 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84กท 0403/ว 12325 สิงหาคม 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
85กท 0503/44925 สิงหาคม 2564สรุปผลกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
86ด่วนที่สุด
กท 0701/6728
20 สิงหาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
87กท 0403/ว 12223 สิงหาคม 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
88กท 0403/ว 12123 สิงหาคม 2564แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
89กท 0501/149023 สิงหาคม 2564การรายงานโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม และรายงานผลการดำเนินการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
90กท 0401/238817 สิงหาคม 2564ขอส่งจดหมายข่าวพัฒนาข้าราชการ กทม. (News HRD Letter)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร