กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 2609 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 149
25 พฤศจิกายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญ งานทอดผ้าป่า ช่วยน้องให้ปลอดภัยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 7608/541324 พฤศจิกายน 2565การโอนพัสดุ จำนวน 13 รายการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3กท 0909/277221 พฤศจิกายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่นกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
สำนักการโยธา
4ด่วนมาก
กท 0404/12010
24 พฤศจิกายน 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0701/11077
23 พฤศจิกายน 2565ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปีสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
6กท 0404/1191922 พฤศจิกายน 2565แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0303/246823 พฤศจิกายน 2565การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะกวก (GECC)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8กท 0304/244622 พฤศจิกายน 2565กฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9กท 0501/237424 พฤศจิกายน 2565มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 1902/ว 28528 พฤศจิกายน 2565การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร