กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 2609 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101กท 0403/ว 13721 ตุลาคม 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102กท 0405/27112 ตุลาคม 2565แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
103กท 0409/92618 ตุลาคม 2565การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
104ด่วนที่สุด
กท 1207/2364
18 ตุลาคม 2565ขอส่งสำเนามอบหมายภารกิจในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
105ที่  พิเศษ/256530 กันยายน 2565ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวงสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
106กท 0200/640319 ตุลาคม 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 12 เขตดินแดงสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
107ด่วนที่สุด
กท 0401/3984
19 ตุลาคม 2565ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2023/2024 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
108กท 0501/209719 ตุลาคม 2565ขอเชิญประชุมหัวหน้างานธุรการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
109กท 0403/ว 13419 ตุลาคม 2565ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
110กท 0403/ว 13519 ตุลาคม 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร