กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 2609 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111กท 0403/ว 13319 ตุลาคม 2565ขอเชิญร่วมทำบุญปัจจัยและอนุโมทนาพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
112กท 0302/213111 ตุลาคม 2565การรับนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานครกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
113กท 0404/1046312 ตุลาคม 2565ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
114กท 1302/611711 ตุลาคม 2565การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองรายได้
สำนักการคลัง
115ด่วนที่สุด
กท 1305/6089
11 ตุลาคม 2565แนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
116ด่วนที่สุด
กท 1902/577
11 ตุลาคม 2565ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
117ด่วนที่สุด
กท 1307/6173
12 ตุลาคม 2565รายงานสรุปเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
118กท 1902/ว 26711 ตุลาคม 2565แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
119ด่วนที่สุด
กท 1902/576
11 ตุลาคม 2565ขอเชิญประชุมทบทวนตัวชี้วัดผลผลิต/งานตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
120กท 0403/ว 13012 ตุลาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดกฐินสามัคคี (ออนไลน์)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร