กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 2609 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121กท 1307/599507 ตุลาคม 2565สรุปผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากการนำที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรุงเทพมหานครไปจัดหาประโยชน์ จำนวน 143 แปลงกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
122กท 0401/386107 ตุลาคม 2565หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
123ด่วนที่สุด
กท 0303/264
06 ตุลาคม 2565การปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
124กท 0501/204110 ตุลาคม 2565แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
125กท 0407/148904 ตุลาคม 2565แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
126กท 1307/587806 ตุลาคม 2565บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
127ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 127
07 ตุลาคม 2565การจัดเตรียมการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
128กท 0501/236811 ตุลาคม 2565ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ ครั้งที่ 4/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
129กท 0200/ว 26004 ตุลาคม 2565การลงพื้นที่เพื่อตืดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Foudueสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
130ด่วนที่สุด
กท 1505/2279
07 ตุลาคม 2565การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565สำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม