กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 141 - 150 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
141กท 1902/56819 สิงหาคม 2563การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
142กท 0403/ว 13008 กันยายน 2563การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
143กท 0200/356603 กันยายน 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
144กท 1001/286302 กันยายน 2563ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ
145กท 0501/-09 กันยายน 2563งาน BMA Power of Love "เพราะใจ...เราผูกกัน"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
146ด่วนที่สุด
กท 1303/607
01 กันยายน 2563การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกรุงเทพมหานคร กรณีก่อหนี้ผูกพันกองการเงิน
สำนักการคลัง
147ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 129
03 กันยายน 2563ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
148กท 0502/022202 กันยายน 2563แจ้งแนวทางดำเนินการสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
149กท 0306/148831 สิงหาคม 2563เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
150กท 0301/143828 สิงหาคม 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร