กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11กท 6601/545016 ตุลาคม 2563มารดาข้าราชการเสียชีวิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
12กท 0403/ว 17119 ตุลาคม 2563ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
13กท 0403/ว 16919 ตุลาคม 2563ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
14ด่วนที่สุด
กท 1104/4787
05 ตุลาคม 2563ขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้าตรวจวัดมลพิษ คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
15กท 0401/351314 ตุลาคม 2563การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16กท 1106/487808 ตุลาคม 2563ขอมอบหนังสือสวนและต้นไม้ ประจำปี 2563สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดล้อม
17ด่วนที่สุด
กท 1302/5239
06 ตุลาคม 2563การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565กองรายได้
สำนักการคลัง
18กท 1305/528007 ตุลาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
19ด่วนมาก
กท 0501/1558
24 สิงหาคม 2563ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี งบประมาณกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
20กท 1305/231828 มีนาคม 2559รายงานผลการดำเนินการสำรวจภาระหนี้สินตามโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง