กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31กท 1902/66422 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
32กท 0100/183330 กันยายน 2563การจัดทำคู่มือแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
33กท 1305/509901 ตุลาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
34ด่วนที่สุด
กท 1305/5063
30 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
35กท 1305/514002 ตุลาคม 2563การประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
36ด่วนที่สุด
กท 1305/5065
30 กันยายน 2563การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
37กท 1305/500829 กันยายน 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
38ด่วนที่สุด
กท 1305/5143
02 ตุลาคม 2563แนวทางการพิจารณาโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
39กท 0501/196505 ตุลาคม 2563อดีตผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
40กท 0501/189329 กันยายน 2563รายงานผลการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล