กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 689 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101กท 0401/351314 ตุลาคม 2563การเบิกหรือโอนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102กท 1106/487808 ตุลาคม 2563ขอมอบหนังสือสวนและต้นไม้ ประจำปี 2563สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดล้อม
103ด่วนที่สุด
กท 1302/5239
06 ตุลาคม 2563การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565กองรายได้
สำนักการคลัง
104กท 1305/528007 ตุลาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
105ด่วนมาก
กท 0501/1558
24 สิงหาคม 2563ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี งบประมาณกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
106กท 1305/231828 มีนาคม 2559รายงานผลการดำเนินการสำรวจภาระหนี้สินตามโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
107ด่วนที่สุด
กท 0304/1721
12 ตุลาคม 2563ขอสำรวจรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผลการศึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
108กท 0200/407308 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
109ด่วนมาก
กท 0409/1017
09 ตุลาคม 2563แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
110ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 164
07 ตุลาคม 2563รายงานผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร