กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 689 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111กท 0406/567107 ตุลาคม 2563ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
112กท 0403/ว 16508 ตุลาคม 2563ย้ายที่ทำการสำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
113ด่วนที่สุด
กท 1207/2314
07 ตุลาคม 2563การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ อธิษฐานจิต และปฏิบติธรรม น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
114กท 0507/147908 ตุลาคม 2563ขอแจ้งสิทธิ์และการเข้าเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
115ด่วนที่สุด
กท 0406/719
07 ตุลาคม 2563เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
116กท 8101/472708 ตุลาคม 2563แจ้งบิดาของข้าราชการเสียชีวิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
117กท 1902/66422 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
118กท 0100/183330 กันยายน 2563การจัดทำคู่มือแนวทางพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
119กท 1305/509901 ตุลาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
120ด่วนที่สุด
กท 1305/5063
30 ตุลาคม 2563แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง