กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 924 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111กท 1305/21112 มกราคม 2564แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
112กท 1305/21212 มกราคม 2564แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ขข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
113กท 1905/3714 มกราคม 2564การพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณรายจ่ายประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
114กท 0301/5513 มกราคม 2564ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายในมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
115ด่วนที่สุด
กท 0501/120
15 มกราคม 2564ขอเชิญร่วมทำบุญฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
116กท 0501/11915 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
117กท 1305/21312 มกราคม 2564บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
118กท 0403/23514 มกราคม 2564สำรวจจุดที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
119กท 0406/ว 2613 มกราคม 2564เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
120ด่วนที่สุด
กท 0708/186
12 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย