กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 1463 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 1906/165
27 สิงหาคม 2564สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 1305/4234
02 กันยายน 2564มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
13กท 0706/747407 กันยายน 2564การจัดตั้ง BMA Home Isolation Center เพื่อดูแลรักษาข้าราชการและบุคลากรรวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อโควิด-19กองสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย
14กท 0303/143713 กันยายน 2564ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่องผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
15กท 0302/141709 กันยายน 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Housing for Sustainable Habitat - Policy, Planning, Design and Construction Technologiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
16กท 0403/ว 14313 กันยายน 2564แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17กท 0403/ว 14213 กันยายน 2564ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
18กท 0501/167210 กันยายน 2564ให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
19ด่วนที่สุด
กท 0405/5134
09 กันยายน 2564คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดีสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20ด่วนที่สุด
กท 0404/8176
10 กันยายน 2564แจ้งกำหนดการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร