กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 1463 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 1305/415830 สิงหาคม 2564แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (เพิ่มเติม)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
52ด่วนมาก
กท 0404/7686
31 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53กท 0501/155431 สิงหาคม 2564การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
54กท 0501/158702 กันยายน 2564ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
55กท 0404/765130 สิงหาคม 2564ย้ายข้าราชการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56กท 1305/415930 สิงหาคม 2564หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
57ด่วนมาก
กท 0302/1326
31 สิงหาคม 2564สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0404/7667
30 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0102/ว 5198 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59ด่วนที่สุด
กท 0708/7112
30 สิงหาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
60กท 0501/157925 สิงหาคม 2564การดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัดสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล