กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 395 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 0501/134514 กรกฎาคม 2563ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
52กท 1305/337410 กรกฎาคม 2563การประกาศใช้แนวทางปฎิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
53ด่วนที่สุด
กท 1308/461
10 กรกฎาคม 2563กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลกองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง
54กท 0501/131514 กรกฎาคม 2563รายงานการทำลายหนังสือประจำปีของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
55กท 0501/133716 กรกฎาคม 2563ขอแจ้งกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
56กท 0501/131114 กรกฎาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 7/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
57กท 0404/673715 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
58กท 0501/133416 กรกฎาคม 2563การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
59ด่วนมาก
กท 0404/3626
15 กรกฎาคม 2563ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60กท 5203/426414 กรกฎาคม 2563บิดาข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล