กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 603 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71กท 1205/217116 กันยายน 2563เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครและกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ ประจำปี 2564กองการกีฬา
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
72กท 0403/ว 15425 กันยายน 2563รายงานผลการประชุมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73กท 0501/187628 กันยายน 2563สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 6/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
74ด่วนที่สุด
กท 0501/1855
23 กันยายน 2563ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
75กท 0304/161423 กันยายน 2563แจ้งมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการแบ่งภารกิจอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนในพื้นที่กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
76กท 0502/135228 กันยายน 2563การจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (Annual Report)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
77กท 0501/185124 กันยายน 2563การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
78ด่วนที่สุด
กท 0502/1345
25 กันยายน 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
79กท 0501/186225 กันยายน 2563มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในฐานะประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
80ด่วนที่สุด
กท 1309/4772
23 กันยายน 2563เร่งรัดการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563กองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง