กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 933 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101กท 1902/ว3114 มกราคม 2564การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102กท 3000/9413 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
103ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 12
19 มกราคม 2564กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
104กท 0501/14519 มกราคม 2564การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
105กท 0403/ว 1118 มกราคม 2564ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
106ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 277
18 มกราคม 2564การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายชลอ ธรรมศิริ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
107กท 1305/28514 มกราคม 2564การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
108กท 0501/13718 มกราคม 2564บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
109กท 0405/26314 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาร่างสัญญาจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม. 1555 ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบแล้วเพื่อเวียนแจ้งให้ทราบสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
110กท 0405/212 มกราคม 2564ขอส่งแบบสัญญาที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเวียนแจ้งให้ทราบสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร