กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 111 - 120 ของรายการทั้งหมด 948 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
111กท 1103/24620 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม
112กท 1102/24420 มกราคม 2564ของดจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2564กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
113กท 0306/ว 16413 มกราคม 2564การดำเนินการตามมติ ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
114ด่วนที่สุด
กท 0708/225
15 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
115กท 0709/26515 มกราคม 2564ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
สำนักอนามัย
116กท 1902/ว3114 มกราคม 2564การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
117กท 3000/9413 มกราคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
118ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 12
19 มกราคม 2564กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
119กท 0501/14519 มกราคม 2564การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
120กท 0403/ว 1118 มกราคม 2564ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร