กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 399 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0503/471
23 กรกฎาคม 2563การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
32กท 0502/99120 กรกฎาคม 2563สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
33กท 0501/139723 กรกฎาคม 2563ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
34กท 0404/689921 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
35กท 0403/ว 10822 กรกฎาคม 2563แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36กท 0501/138521 กรกฎาคม 2563สรุปมติที่ประชุมและรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 4/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
37กท 0501/138822 กรกฎาคม 2563การประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 7/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
38ด่วนมาก
กท 0404/6894
21 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
39ด่วนที่สุด
กท 1803/1065
16 กรกฎาคม 2563การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
40กท 0403/ว 10721 กรกฎาคม 2563ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร