กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 835 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 0301/221330 ธันวาคม 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
52ด่วน
กท 0302/2221
30 ธันวาคม 2563การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานครกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
53ด่วนที่สุด
กท 0401/22
04 มกราคม 2564แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
54กท 0501/2904 มกราคม 2564ให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครให้งานที่บ้านต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
55กท 0501/2804 มกราคม 2564ให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครให้งานที่บ้านต่อ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
56ด่วนที่สุด
กท 0403/951
30 ธันวาคม 2563ขอให้มีการกำกับ ควบคุมข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57กท 0403/ว104 มกราคม 2564คำสั่งกระทรวงพลังงานสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0502/ศบค.กทม.2349
24 มกราคม 2564ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรุงเทพมหานครกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
59กท 1902/90121 ธันวาคม 2563การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 0406/945
30 ธันวาคม 2563เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร