กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 2468 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71กท 0508/121202 กันยายน 2565การฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ณ ห้องรัตนโกสินทร์กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
72กท 0403/ว 9402 กันยายน 2565การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73กท 0410/103107 กันยายน 2565ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรายการ "Inter Talks รอบรู้ รอบโลก"สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
74กท 0501/173107 กันยายน 2565การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
75กท 1305/448702 กันยายน 2565การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
76ด่วนที่สุด
กท 0708/8525
30 สิงหาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
77กท 1307/448902 กันยายน 2565บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
78กท 0200/503001 กันยายน 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอกสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
79กท 0405/578406 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความเห็นสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80กท 0403/ว 10006 กันยายน 2565กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร